Udnyttelsen af de ferske vande

Fælles for alle de tidligere tiders måder at bruge ferskvandsressourcerne på er, at man brugte dem uden at tanke på miljømæssige konsekvenser. Var det nødvendigt, blev vandløb stemmet op, kanaliseret eller rørlagt, søer og moser blev drænet bort for at øge landbrugsproduktionen - og søer og vandløb blev brugt til at aflede spildevand. Taberne i den udvikling blev det naturlige dyreliv ved de ferske vande.

Forureningen kulminerede i 1900-tallet - men er i øvrigt ikke nogen ny foreteelse. Allerede i jernalder og i middelalderen har søer været påvirket af menneskelig aktivitet, bl.a. af den såkaldte ”rødning” af hamp- og hørplanter, som medførte opblomstring af blågrønalger – og det var kendt, at søer, der blev brugt til rødning, ikke også kunne bruges til vanding af kvæg. Nogle søer har i middelalderen haft et ligeså højt fosforindhold som i dag.
 

Nyt syn på naturen

Set med nutidens miljøvenlige øjne var den hårdhændede brug af ferskvandsområderne uheldig. Men det vil være ahistorisk at tale om "fejl": det handlede om at bruge de ressourcer og den teknologi, som var til stede dengang. På den måde har de ferske vande spillet en rolle i opbygningen af nutidens velfærdssamfund.

Først da de ferske vande generelt set havde mistet betydning som en vigtig ressource og vi fik "råd" til det, vandt miljøhensynene for alvor frem – en stigende miljøbevidsthed arbejdede i samme retning. Dette brud i natursyn skete først sent i anden halvdel af 1900-tallet. Efter bruddet kom miljøaspektet i fokus. Hvor staten tidligere fremmede udnyttelsen af ferskvandsområderne, har den siden de sidste årtier af 1900-tallet begrænset erhvervsaktiviteterne langs sø og å og har tilgodeset disse områders miljø og natur gennem en stribe love. Resultat : spildevand blev renset, udledning af næringsstoffer reduceret, de kanaliserede vandløb blev restaureret og fik deres gamle slyngede forløb tilbage - og søer og moser blev genskabt.

"Til gavn i fortiden - til glæde i fremtiden" står der på en mindesten ved Aller Mølle, Christiansfeld. Stenen blev rejst i forbindelse med en af de første vandløbsrestaureringer herhjemme og dens indskrift er et godt udtryk for bruddet i vores natursyn - og for udviklingen i vores brug af ferskvandsområderne.
 

De ferske vandes kulturhistorie

"De ferske vandes kulturhistorie". 405 s. Stort format. ISBN nr. 87-91355-09-5. Kan bestilles i boghandelen eller hos AQUA på tlf 89 21 21 89 eller aqua@fvc.dk
 
Bliv venner med os på Facebook
Følg os på LinkedIn
Se vores film på YouTube
Følg os på Instagram
Giv os en anmeldelse på Tripadvisor
AQUA Akvarium & Dyrepark
Vejlsøvej 55 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8921 2189

Tilmeld nyhedsbrev